நீரலை சறுக்கல் பயிற்சி மற்றும் அடிப்படை நீச்சல் பயிற்சியினை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கல்