பணித்தளத்திலான அடிப்படைத் திறன் அபிவிருத்தி பயிற்சியினை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு