பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்களுக்கான வாய்ப்புகளை மையமாகக் கொண்டு முன்னெடுக்கப்படும் S4IG சுற்றுலாத்துறை மறுமலர்ச்சிச் செயற்றிட்டம்