“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ පාර්ශ්විකත්වයෙන් යුතුව ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනකි.

මෙම වැඩසටහන මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංචාරක කර්මාන්තය මුල් කර ගනිමින් කුසලතා පුහුණුව ලබාදීම, රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය හා ව්‍යාපාර කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහයෝගය ලබා දේ.

අපගේ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්

අම්පාර,මඩකලපුව, පොලොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයන්හි රැකියා අවස්ථා උත්පාදනයට දායක වීම

පුහුණු හිඟයට පිළියම් සෙවීම

සංචාරක අගය දාමය තුළ පවතින ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරීම

කාන්තාවන් හා ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා තිරසාර රැකියා අවස්ථාවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම

Visit News

Latest News


 

TOURISM BOOST

The new Tourism Skills Strategy and Action Plan 2020-2023 (SSAP 2) for the Batticaloa district was launched recently at the auditorium of Batticaloa District Secretariat under the patronage of Government Agent Kalamathy Pathmarajah. Here, the first copy of the Action Plan is presented to the Government Agent. S. Raguramamurthy, Senior Manager, District Hub – S4IG and Marina Umesh, District Manager – S4IG are present. https://www.dailynews.lk/2020/07/22/local/223950/tourism-boost

Read more

Batti Tourism Industry Launches Action Plan

The new ‘Tourism Skills Strategy and Action Plan 2020 – 2023’ (SSAP 2) for the Batticaloa District was launched last week at the District Secretariat Auditorium, under the patronage of Batticaloa Government Agent, Kalamathy Pathmarajah. Additional Government Agent, S. Srikanth and other key training providers and tourism-related stakeholders also participated in the event. https://ceylontoday.lk/news/batti-tourism-industry-launches-action-plan

Read more

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන පිළිබඳ කරන ලද ප්‍රකාශ

S4IG MIS Portal – Live Data