“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ පාර්ශ්විකත්වයෙන් යුතුව ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනකි.

මෙම වැඩසටහන මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංචාරක කර්මාන්තය මුල් කර ගනිමින් කුසලතා පුහුණුව ලබාදීම, රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය හා ව්‍යාපාර කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහයෝගය ලබා දේ.

අපගේ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්

අම්පාර,මඩකලපුව, පොලොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයන්හි රැකියා අවස්ථා උත්පාදනයට දායක වීම

පුහුණු හිඟයට පිළියම් සෙවීම

සංචාරක අගය දාමය තුළ පවතින ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරීම

කාන්තාවන් හා ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා තිරසාර රැකියා අවස්ථාවලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම

Visit News

Latest News


 

COVID-19 பின் வணிக மேம்பாட்டுத் திட்டம்

இலங்கையின் கிழக்குப் பிராந்தியமானது அதன் வரலாறு கலாசார பன்முகத்தன்மை மற்றும் திறன்களினால் அதிகளவான சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் பிரதேசமாக உள்ளதுடன் சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையைச் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் இப் பிராந்தியத்தின் முக்கியமான ஜீவனோபாய மார்க்கமாகவும் காணப்படுகின்றன.

Read more

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන පිළිබඳ කරන ලද ප්‍රකාශ

S4IG MIS Portal – Live Data