අප හා සම්බන්ධ වන්න

අපගේ සේවාවන් මඟින් ඔබට සහය වීමට අප සූදානම්. ඔබ උනන්දුවක් දක්වන සේවා පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගැනීමට සහ පහත පත්‍රිකාව පුරවන්න. එසේත් නැතිනම් සදුදා සිට සිකුරාදා දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5 දක්වා අපගේ කාර්යාලය ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතව පවතී.
Working Hours

  • Monday 08:30 - 17:00
  • Tuesday 08:30 - 17:00
  • Wednesday 08:30 - 17:00
  • Thursday 08:30 - 17:00
  • Friday 08:30 - 17:00
  • Saturday CLOSED
  • Sunday CLOSED
ව්‍යාපෘති කාර්යාලය

#5, රොසයිරෝ වීදිය මඩකලපුව
ශ්‍රී ලංකාව


පොදු දුරකථන අංකය
+94 65 2229296


දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය- ත්‍රිකුණාමලය

#158, ඩොක්‍ යාර්ඩ් මාවත,
ත්‍රිකුණාමලය ශ්‍රී ලංකාව


පොදු දුරකථන අංකය
+94 26 222 8396


දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය- අම්පාර

#198A, සමුපාකාර ශාඛාව පාර
අක්කරේපත්තු - 8 ශ්‍රී ලංකාව


පොදු දුරකථන අංකය
+94 67 2057638


දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය- පොලොන්නරුව

#5/1, දෙවෙනි කැනල් කොලනිය
පොලොන්නරුව ශ්‍රී ලංකාව


පොදු දුරකථන අංකය
+94 27 222 7294